Již několik měsíců kolem nás obchází strašák. V médiích ho někdy až zbytečně vykrmují a nazývají jej slovy energetická, ekonomická či válečná krize. Ano, je tu mezi námi. Ale ne pro každou českou firmu to znamená, že je ohrožena samotná její existence. Pro jaké firmy může tato krize znamenat krach? A pro jaké firmy může být naopak skvělou příležitostí? Co byste jako majitel či CEO firmy měli dělat, abyste vaši firmu vyvedli z této turbulentní doby vítězně, anebo alespoň bez nevyléčitelných šrámů?

 

Jak se obrnit proti vysokým cenám energie?

 

Ať se vám to líbí, nebo ne, krize tu opravdu je. Budeme-li se soustředit na střední a malé firmy, tak mezi nejohroženější podnikatelské obory dnes patří zejména tyto:

 • obchod (nejčastěji malé prodejny, které fungují v pronajatých prostorách a nemají dostatečně velké tržby, ale i některé velkoobchody, které doposud nabízely materiály či zboží, které jsou nyní díky globální krizi nedostatkové, případně po nich výrazně poklesla poptávka),
 • veřejné stravování (restaurace, cukrárny, bary, hospůdky, cateringové firmy apod.),
 • nakládání s nemovitostmi (nejčastěji zprostředkovatelé hypoték a realitní makléři, protože na realitním trhu došlo k výraznému propadu poptávky, především u rezidenčních nemovitostí),
 • výroba (energeticky náročná výroba, která je závislá na plynu či elektřině, resp. kde firmy dosahují nízkých marží, nemají dostatečný obrat, anebo čelí klesající poptávce či silně konkurenční situaci na lokálním pracovním trhu),
 • cestovní ruch (vysoké náklady na energie ohrožují zejména firmy provozující ubytování v hotelích či penzionech, včetně lázeňství a wellness aktivit),
 • kultura, sport, sociální služby (zejména v souvislosti s nárůstem nákladů na energie pro provoz některých kulturních a sportovních aktivit, ale také s ohledem na klesající poptávku ze strany návštěvníků z důvodu úsporných opatření, nebo z důvodu nedostatečného financování sociálního sektoru ze strany státu, krajů a obcí),
 • marketingové služby (největší pokles poptávek hlási firmy pořádající teambuildingové aktivity, ale méně zájemců využívá také některé typy offline vzdělávacích aktivit a obdobných eventů, určitý pokles poptávky je také v oblasti reklamních služeb a dárků),
 • zprostředkovatelské a administrativní služby (malí zprostředkovatelé v oborech s klesající poptávkou či narušenými logistickými řetězci, malí poskytovatelé profesních vědeckých a technických činností ve vybraných oborech).

To, že jste možná obor podnikání vaší firmy nenašli ve výše uvedeném seznamu, neznamená, že za pár týdnů či měsíců se krize nemůže přehoupnout i do dalších oborů podnikání, například do stavebnictví, automotive či jiných. Úspěch a štěstí přejí připraveným, proto nepodceňujte situaci, i když se vám dnes zdá, že krize se vaší firmy netýká. Její sekundární efekty totiž mohou mít časem dopad přímo či nepřímo i na vaši firmu. Připravili jsme pro vás deset praktických rad, jak doporučujeme postupovat, aby vaše firma současnou krizi přežila a nezanechalo to na ní výrazné šrámy, které by se těžko napravovaly, až krize jednou pomine.

 

Úspěch

 

Rada č. 1: Nebuďte na vše sami, vytvořte krizový tým

 

Co nejdříve v rámci vaší firmy sestavte krizový tým. Abyste zbytečně neplašili ostatní zaměstnance či externí partnery, můžete tento tým pro jistotu pojmenovat jinak, než s použitím slova “krizový”. Každopádně je důležité jednat rychle a rozhodně. Do týmu přizvěte lidi, kteří mají přehled, umí se na věci dívat s nadhledem a nebojí se otevřeně sdělovat své názory, zaujmout i kritický postoj. Nemusí to být jen vedoucí pracovníci, nepřehlížejte zkušenosti, rozhled a schopnosti zaměstnanců i na těch nejnižších pozicích. V ideálním případě do takového týmu přiberte také někoho zvenčí, aby vám poskytnul nezaujatý a nezávislý pohled, protože váš interní pohled může být ovlivněn tzv. profesní slepotou. Nemáte-li možnost pravidelně se radit i o důvěrných věcech s jinými zkušenými podnikateli, vážně pouvažujte například o členství v lokálním TAB boardu.

Krizový tým by měl být řízen jako strategický projekt, se vším všudy co k tomu patří. To znamená, že by měl mít jasný cíl a z něho vyplývající identifikované strategie, určenou prioritu v rámci celé firmy, vyjasněné kompetence jednotlivých členů projektového týmu, správně definované úkoly (SMART), reálné, avšak ambiciózní termíny, kontinuální a srozumitelnou komunikaci a informovanost napříč celou firmou, dostatečnou motivaci pro aktivní, kreativní a odpovědný přístup jednotlivých členů týmu, a samozřejmě také pravidelný reporting a efektivní setkávání projektového týmu.

 

Rychlost versus dobře promyšlený postup

 

Rada č. 2: Zhodnoťte situaci v klidu a s čistou hlavou

 

Jste-li v krizi či ve stresu, je důležité nenechat se při rozhodování řídit jen svými pocity. Pokud jste naštvaní nebo vystresovaní, udělejte si dostatek času pro sebe, abyste si vyčistili hlavu, nadechli se a rozvážně zhodnotili situaci. Uprostřed krize možná budete chtít okamžitě přejít do akčního režimu, ale ihned reagovat na impuls není vždy chytré. Když je v mozku aktivován mechanismus boje nebo útěku, jednáme instinktivně, ne logicky. Některé instinkty jsou dobré, některé nikoliv. Navíc se může stát, že vyvoláte zbytečnou paniku u vašich zaměstnanců, zákazníků či partnerů.

Společně s krizovým týmem, případně i ve spolupráci s externími specialisty, vyhodnoťte zejména následující:

 • celkové náklady na energie, skladbu používaných druhů energie (kolik spotřebujete elektřiny, zemního plynu, jiných plynů, pohonných hmot apod.), nasmlouvané ceny, očekávaný cenový vývoj, dostupnost energetických zdrojů, požadavky na výkon, spolehlivost a ekologii,
 • která část firmy, resp. které procesy, produkty či služby jsou nejnáročnější na spotřebu energií, a jak jsou tyto procesy, produkty či služby klíčové pro firmu (tj. zda mají či nemají podstatný vliv na provoz a zisk firmy),
 • jaké všechny možné scénáře dalšího vývoje krize, ekonomiky i vaší firmy mohou nastat v období 1 roku až 5 let, pokuste se je pokud možno nějakým způsobem i kvantifikovat,
 • jaké máte z krátkodobého a střednědobého pohledu k dispozici kapitálové zdroje (např. hotovostní peníze, rezervní fondy, rychle prodejná aktiva typu zásoby materiálů, zboží či jiných movitých nebo nemovitých věcí, možnosti získání úvěrů apod.), které by vaší firmě umožnily po určitou dobu fungovat ve ztrátě a krizi přežít,
 • jak dobře naplánované a zdravé máte cash-flow pro období následujících 12 měsíců,
 • kriticky se podívejte na váš stávající obchodní model, zda je udržitelný, podporuje přežití vaší firmy v krizi, anebo je potřeba jej nějak částečně či zásadněji změnit,
 • kvalita a dostatek lidských zdrojů, tedy zda máte správné lidi na správných místech, zda mají dostatek znalostí, zkušeností, talentu a motivace pomoci vaší firmě vypořádat se úspěšně s krizovým vývojem,
 • poslání firmy a základní hodnoty, abyste si uvědomili, na čem chcete dlouhodobě stavět, čeho se chcete držet a co je pro vaši firmu jedinečné a klíčové,
 • na závěr sestavte SWOT analýzu –⁠ identifikujte silné a slabé stránky vaší firmy, největší hrozby, ale i příležitosti pro vaši firmu, abyste na jejich základě mohli definovat možné strategie a taktiky pro řešení krizové situace.

 

Firemní strategie a taktika

 

Rada č. 3: Hledejte řešení efektivně, buďte organizovaní

 

Přemýšlejte strategicky a jednejte jako lídr. Zvažujte různé scénáře vývoje a možné dopady na firmu, zákazníky i zaměstnance. Při hledání řešení mějte na paměti tyto tři základní okruhy otázek:

 • Proč? Z jakého důvodu to řešení potřebujeme najít? Proč to nastalo? Proč to děláme?
 • Jak? Jakým způsobem chceme postupovat? Jakou cestou naopak nechceme jít?
 • Co? Které konkrétní věci se musí stát, co přesně musíme udělat?

Při hledání řešení mají lidé ve firmách často tendenci plýtvat příliš mnoho energie na to, kdo je nebo bude za něco zodpovědný, a zapomínají na nejdůležitější úkol, kterým je skutečně daný problém či výzvu vyřešit. Pokud se nějaká změna či opatření dotknou zákazníků nebo zaměstnanců, hledejte možnosti, jak jim to vynahradíte. Experimentujte, testujte, zkoušejte, a vše monitorujte, měřte a vyhodnocujte, abyste dokázali postupovat efektivně vpřed a rychle se poučit z úspěchů i neúspěchů.

Pouze dobře organizovaný, produktivní a koordinovaný tým bude schopen zvládnout krizový vývoj. Je tedy mimořádně důležité podporovat rychlou a bezproblémovou komunikaci, stanovovat týdenní standardy a analyzovat práci každého zaměstnance. I sám majitel či CEO firmy musí být organizovaný, aby šel příkladem a ukázal celému týmu, že má situaci pod kontrolou. V opačném případě se může stát, že zaměstnanci firmy utečou a vaše duševní rozpoložení se zhroutí.

 

Řízení cash-flow firmy

 

Rada č. 4: Zaměřte se na cash-flow

 

Přežít krizi a vyhnout se krachu firmy, to vlastně znamená bez závažných problémů ufinancovat chod firmy a neskončit v platební neschopnosti. Tedy dobře uřídit tok hotovosti (cash-flow) každodenního provozu firmy. Takže klíčová metrika pro řízení firmy jsou finance a dostatek hotovosti. Řízení hotovosti má dvě složky –⁠ peněžní příjmy a výdaje. Vaším cílem by tedy mělo být zajistit pro firmu dostatečné příjmy tak, abyste byli v naplánovaných termínech schopni uhradit potřebné výdaje. V této souvislosti je potřeba si uvědomit, že tržby se příjmem stávají až v momentě, kdy jsou připsány peníze na váš bankovní účet, nebo je obdržíte v hotovosti. A také, že náklady se v toku hotovosti projeví až v momentě jejich úhrady dodavatelům, zaměstnancům či jiným subjektům. Váš cíl při řízení cash-flow firmy v krizovém období proto musí být striktně zaměřený na časové hledisko jednotlivých peněžních příjmů a výdajů. A na veškeré aktivity se dívejte pohledem, zda peníze generují, nebo spalují.

 

Paretovo pravidlo 80:20

 

Rada č. 5: Kritický pohled je důležitý, ale nesmíte zabít kreativitu

 

V pravidelných intervalech kriticky zhodnoťte obchodní model a operativní provoz vaší firmy. Identifikujte příležitosti pro vyšší efektivitu. Prozkoumejte všechny možnosti uvnitř i vně firmy, například:

 • zrychlení celého procesu, nebo alespoň dílčích činností,
 • vyjednání výhodnějších podmínek s dodavateli, nebo nalezení nových dodavatelů,
 • úspora množství použitého materiálu,
 • energeticky úsporná opatření,
 • zvýšení výkonnosti pracovníků,
 • zefektivnění používaných technologií, digitalizace,
 • dosažení vyšší obchodní marže z prodeje výrobků a služeb,
 • změny v produktovém portfoliu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty pro zákazníka,
 • zavedení nových produktů či služeb, anebo zastavení výroby některých produktů či poskytování některých služeb,
 • outsourcing, nebo insourcing,
 • akvizice či propojení s jinými podnikatelskými subjekty,
 • jednorázové inovace a kontinuální zlepšování.

Na všecho, co děláte, se snažte dívat záměrně i kritickým pohledem, to vám umožní objevit někdy i nečekané příležitosti. To ale neznamená, že byste měli být neustále ke všemu negativní, což by naopak mohlo zabít kreativitu všech lidí –⁠ vás i vašich zaměstnanců. Dostatečná aktivní podpora kreativity v kombinaci s potřebným know-how a správnou motivací dokáže dělat velké divy a může vám obrovsky pomoci při nalezení řešení, které vás v krizi zachrání. Pokud chcete být i v krizi inovativní, rychlí a efektivní, zvažte zavedení principů agilního řízení.

 

Příležitost čeká na připravené

 

Rada č. 6: Chtějte od svých lidí více, nebojte se rošády

 

Zkušenosti úspěšných lídrů hovoří o tom, že v době, kdy firma prochází krizí, je vhodné udělat výměnu jednoho nebo dvou členů manažerského týmu, případně aplikovat dočasnou rošádu na určitých pozicích po dobu řešení krize. Tento krok není o dobrých a špatných manažerech, ale o využití silných stránek konkrétních manažerů a zároveň vyslání signálu dovnitř firmy, že tuto věc berete vážně, změny jsou žádané, nic není nemožné a vy se nebojíte dělat i tvrdé kroky. Mnohdy taková rošáda na vedoucích pozicích dokáže navíc odblokovat zažité stereotypy a konzervativní postupy uvnitř firmy, které by mohly potřebné změny blokovat, anebo zpřetrhat nezdravé mocenské vazby, které firmě neumožňují postupovat efektivně.

 

Majitel firmy nevidí vše

 

Rada č. 7: Postarejte se o své zaměstnance, zejména o talenty

 

Vše přichází ve vlnách. V ekonomice se tomu říká hospodářský cyklus, tedy střídání ekonomického růstu a ekonomického poklesu. Toto se v určitých časových obdobích v historii opakuje, jen dopředu nikdo neví, jak dlouho které období potrvá. Nynější energetická krize má výrazný vliv na pokles ekonomiky, a to nejen v České republice, ale i v evropském a celosvětovém měřítku. Jednou však tato krize pomine a nastanou lepší časy. A pak budete vy a vaše firma potřebovat všechny šikovné a loajální zaměstnance. Zejména v době krize se proto dobře postarejte o všechny zaměstnance ve firmě, jak jen to bude možné. Lidé jsou nejdůležitějším aktivem každé organizace. Péče o lidi v dobrých i horších časech pomůže firmu ochránit zevnitř. Z historie známe spoustu příkladů, kdy firma přečkala krizi jen díky svým zaměstnancům, kteří byli například ochotni po určité období pracovat za méně peněz, anebo poskytnuli svému zaměstnavateli půjčku pro překonání krátkodobého finančního problému.

 

V botách zákazníka či zaměstnance

 

Rada č. 8: Zákazník je ten, kdo vám platí

 

Platilo to vždy a v každém oboru podnikání – všichni ostatní od vás peníze chtějí dostávat, pouze váš zákazník je ten, kdo je ochoten vám své peníze dát výměnou za váš výrobek nebo vaši službu. Když chcete udržet firmu nad vodou, musíte mít dostatečné příjmy od vašich zákazníků. Pečlivě a kontinuálně proto monitorujte tržní trendy, přání a požadavky zákazníků, jejich spokojenost, abyste předešli nesouladům mezi tím, proč/jak/co/kdy/za kolik nabízíte, a tím, co chtějí zákazníci. Pokud by takový nesoulad byl významnější či dlouhodobější, může to být pro zákazníky impuls, aby odešli ke konkurenci, anebo přestali vaše výrobky či služby nakupovat, zejména v době krize. Pro vaši firmu to může znamenat výpadek či výraznější pokles tržeb, a tím negativní dopad do cash-flow. A jak jsme si vysvětlili výše, cash-flow je klíčová věc pro firmu, aby mohla úspěšně zvládnout ekonomickou krizi. Ať již tedy budete připravovat jakékoliv změny či opatření, vždy důkladně zvažujte možné dopady na zákazníky.

 

Lídr firmy

 

Rada č. 9: V krizi potřebuje firma silného a úspěšného lídra

 

Silný lídr má silnou vizi. Úspěšný lídr navíc umí pro svou vizi nadchnout všechny okolo sebe. Lídr, který nedokáže správně inspirovat a vést lidi, je v době, kdy firma čelí krizi, potenciálně nebezpečným faktorem. Právě v době krize je nezbytné udržet zaměstnance firmy na palubě a docílit, aby táhli za jeden provaz, aby ze sebe vydali to nejlepší pro firmu.

Nesmírně důležitou roli pro úspěšné zvládnutí krize hraje ve firmách interní komunikace. Jakmile budete mít nějaký konkrétní plán, promluvte si se zaměstnanci, kterých se to přímo dotýká. Kromě vysvětlení problému musíte také srozumitelně představit řešení a jaké jsou povinnosti a odpovědnosti jednotlivých osob. Udržujte dobře informované všechny zaměstnance ve firmě, na nikoho nezapomínejte. Důležité je, aby věděli co se děje, co se chystá, nebyli zbytečně nervózní a necítili se ohrožení. Dobře informovaní zaměstnanci jsou spokojenější, loajálnější, motivovanější a efektivnější.

Špatný lídr se od toho dobrého pozná tak, že není schopen včas učinit konkrétní rozhodnutí či “zatáhnout za ruční brzdu”. Špatnému lídrovi navíc často chybí pokora, schopnost aktivně naslouchat lidem, charakterizuje jej neznalost, nerespektování zákonů a neférové jednání. Buďte proto dobrým lídrem, abyste vaši firmu provedli krizí úspěšně. A pokud byste měli pocit, že jste v pozici lídra osamocení a uvítali byste důvěrného zkušeného parťáka, se kterým můžete prodiskutovat všechny problémy a výzvy a hledat vhodné cesty k řešení ještě předtím, než učiníte strategické rozhodnutí, vězte, že takoví lidé tu jsou. Najdete je například v podnikatelské komunitě TAB.

 

TAB board kulatý stůl

 

Rada č. 10: Na nic nečekejte, začněte konat

 

Nechceme vás strašit, ale domníváme se, že energetická krize v České republice neodezní během půl roku. Očekáváme, že potrvá možná i několik let. Za nekontrolovatelným růstem cen elektřiny a plynu v Evropě stojí několik nečekaných faktorů a jeden zcela očekávatelný, a tím je nezvládnutý boj proti emisím a špatně ordinované regulace. „Je to bezprecedentní krize, nic podobného nepamatuji za celou svou 40letou kariéru,“ uvedl Jiří Gavor, výkonný šéf Asociace nezávislých dodavatelů energií, pro Seznam Zprávy již v říjnu 2021. Takovou energetickou krizi nebude jednoduché zvládnout. Doporučujeme proto, abyste začali jednat ihned, na nic nečekali. Možná za půl roku či za rok ceny energií poklesnou, ale je velmi pravděpodobné, že na původní nízké ceny se jen tak brzy (a možná už nikdy) nevrátí. Evropská energetika totiž vyžaduje strukturální změny, jejichž implementace potrvá roky. Mohou přijít různá přechodná či krátkodobá opatření, která budou mít pozitivní vliv na vývoj cen elektřiny a plynu, avšak záleží na každé firmě, jak se v této situaci zařídí, pokud chce přežít a být konkurenceschopná.

Problém krizí spočívá v tom, že jsou ohromující, protože se často skládají z několika problémů najednou. Je to lákavé a může se dokonce zdát zdravé snažit se vyřešit více problémů najednou. Ale to bohužel častokrát vede jen k rozptýlenému soustředění a zvyšuje pravděpodobnost chyb a špatných rozhodnutí. Místo toho se snažte pojmenovat a zaměřit se na jeden, maximálně dva ucelené problémy najednou. Je mnohem pravděpodobnější, že když jeden problém úspěšně vyřešíte, budete moci rychleji přejít k řešení dalšího. Takový postup bude mít i pozitivní vliv na vaše duševní uspokojení, protože budete vědět, že jeden problém na vašem seznamu byl odstraněn, což vám dodá energii a motivaci zvládnout i ty další. Přejeme vám hodně odvahy, energie a štěstí na kapitánském můstku vaší firmy a úspěšné proplutí rozbouřenými vodami současné energetické, ekonomické a válečné krize.

A nezapomeňte, že víc hlav víc vymyslí. Ti nejúspěšnější podnikatelé na světě vždy měli a mají svůj vlastní poradní tým. I vy můžete mít díky TAB svůj poradní tým, složený z obdobně smýšlejících progresivních majitelů a CEO firem, které si s tou vaší firmou vzájemně nekonkurují.

 

 

Nebojte se požádat o radu či názor. Nic vás to nestojí. Ale ve výsledku to může být pro vás a vaši firmu důležitá pomoc k nezaplacení.

 

Tomáš Petrů

Dobrý den, jmenuji se Tomáš Petrů a podnikám od roku 2010. Jsem poradcem a mentorem zejména pro majitele menších a rodinných firem. Pravidelně také moderuji pracovní zasedání TAB boardů, což jsou uzavřené skupinky pěti až deseti majitelů a výkonných ředitelů firem, které podnikají ve stejném regionu, navzájem si nekonkurují a chtějí pracovat na rozvoji své firmy i sebe sama.

Co můžete udělat dnes, neodkládejte na jindy! Domluvte si se mnou bezplatnou konzultaci:

Volejte +420606555577, pište na tomas.petru@bravoconsulting.cz, nebo si sjednejte online schůzku.